ยินดีต้อนรับเข้าสู่ เว็บไซต์กลุ่มงานอาชีวเวชกรรม :: โรงพยาบาลหัวหิน อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
 
โครงการตรวจสุขภาพบุคลากร
  หลักการและเหตุผล  
  วัตถุประสงค์  
  กลุ่มเป้าหมาย  
  ระยะเวลาการดำเนินการ  
  วิธีการดำเนินงาน  
  สถานที่ดำเนินการ  
  การประเมินผล  
  ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ  
  ขั้นตอนการตรวจสุขภาพ  
     
 
เว็บไซต์ภายในหน่วยงาน
  โรงพยาบาลหัวหิน  
  กลุ่มงาน พรส.  
  กลุ่มงานเภสัชกรรม  
  กลุ่มงานอาชีวเวชกรรม  
  กลุ่มงานสุขศึกษา  
     
::ขั้นตอนการดำเนินงานการตรวจสุขภาพประจำปี
Download Excel File >>> ตารางตรวจสุขภาพแต่ละหน่วยงาน ประจำปี 2552   

แผนงานในโครงการ : หมายถึงขั้นตอนการดำเนินงานการตรวจสุขภาพประจำปีของบุคลากรในโรงพยาบาลหัวหินในปี พ.ศ. 2552 ซึ่งจะเป็นไปดังนี้

บุคลากรที่จะมารับการตรวจสุขภาพ
แจ้งชื่อและทำการออก VISIT และรอรับ OPD CARD ที่ห้องบัตร

นำ OPD CARD มายื่นที่คลีนิกตรวจสุขภาพเจ้าหน้าที่โรงพยาบาล1
พร้อมรับ “แบบคัดกรองความเสี่ยง” ไปทำ

นำแบบสอบถามที่ทำเสร็จแล้ว
มายื่นที่หน้าห้องตรวจ.

จากนั้นผู้ช่วยเหลือคนไข้และพยาบาลที่อยู่หน้าห้องตรวจ จะทำการ

                                   1. ลงทะเบียน
                                   2. เขียนชื่อผู้มารับการตรวจในใบ CXR และ/หรือ EKG ของคลีนิคตรวจสุขภาพ
                                   3. วัดรอบเอว-ชั่งน้ำหนัก-วัด VITAL SIGN

ส่งพบแพทย์ที่ออกตรวจที่ CLINIC

                             เพื่อ 1. ตรวจร่างกายทั่วไป
                                   2. ส่งตรวจตามโปรแกรมการตรวจที่เหมาะสมกับบุคลากรแต่ละคน
                                   3. บันทึกประวัติการเจ็บป่วยของบุคลากรที่มารับการตรวจในเวลา 1 ปีที่ผ่านมา ลงในแบบฟอร์ม โดยดูจาก OPD CARD โดยแยกการเจ็บป่วยและอุบัติเหตุจากการทำงาน (ซึ่งใบประวัตินี้จะเก็บแยกไว้ที่ห้องตรวจเพื่อไปรวมกับแบบบันทึกสุขภาพ)

พยาบาลหน้าห้องตรวจ แนะนำบุคลากรขั้นตอนการเตรียมตัวก่อนการการตรวจขั้นถัดไป
. ให้แก่ผู้มารับบริการ

ให้ผู้มารับบริการไปทำ CXR /EKG ไว้ก่อน โดยไม่ต้องรอฟังผล
และกลับไปเตรียมตัวเพื่อเจาะเลือดและตรวจปัสสาวะในวันรุ่งขึ้น

เช้าวันรุ่งขึ้น
ให้บุคลากรมารับการเจาะเลือดและส่งตรวจปัสสาวะตรงบริเวณคลินิกตรวจสุขภาพ
ในช่วงเวลาระหว่าง 7.30-8.30 น.ของวันราชการ
หลังจากเจาะเลือดแล้วไม่ต้องรอฟังผลให้กลับไปทำงานได้

แผนกรังสี : ให้เอ็กซเรย์เฉพาะผู้ที่มีใบ REQUEST มาจากคลินิกตรวจสุขภาพเท่านั้น

เก็บใบ REQUEST พร้อมฟิล์มเอกซเรย์แยกไว้
เพื่อส่งให้แพทย์แปลผลหลังจากปิด OPD

ศูนย์โรคหัวใจ : ตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจในช่วงระหว่างเวลา 16.00-18.00 น. ของวันราชการ

หลังจากบุคลากรได้รับการตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจแล้ว
ให้เก็บผลไว้รอเจ้าหน้าที่จากคลีนิคตรวจสุขภาพมารวบรวมให้แพทย์

แผนกชันสูตร : หลังจากตรวจเสร็จแล้วให้แยกผลการตรวจไว้เพื่อรอเจ้าหน้าที่คลีนิกตรวจสุขภาพมารับผลไปหลังจากปิดคลินิกแล้วทุกวัน

คลินิกตรวจสุขภาพ : หลังจากปิดการตรวจที่คลินิกแล้ว ให้ผู้ช่วยเหลือคนไข้ไปรับผลตรวจต่างๆมาส่งให้แพทย์ทำการแปลผล และให้พนักงานลงบันทึกข้อมูล

กลุ่มงานอาชีวเวชกรรม : นำข้อมูลที่ได้จากการตรวจสุขภาพรายบุคคลมาประมวลผล


แจ้งผลการตรวจสุขภาพบุคลากรรายบุคคลพร้อมคำแนะนำที่สำคัญ
โดยปิดผนึกซองส่งแยกตามกลุ่มงานต่างๆ

แจ้งผลการตรวจสุขภาพบุคลากรในภาพรวม
ของโรงพยาบาลต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหารโรงพยาบาล

แจ้งผลการตรวจสุขภาพบุคลากรในภาพรวม
ของแต่ละกลุ่มงานต่อหัวหน้ากลุ่มงานต่างๆ

 
 
กลุ่มงานอาชีวเวชกรรม :: โรงพยาบาลหัวหิน
โทรศัพท์ : 032-523000 ต่อ 5110
| Mail : occ@huahinhospital.go.th