ยินดีต้อนรับเข้าสู่ เว็บไซต์กลุ่มงานอาชีวเวชกรรม :: โรงพยาบาลหัวหิน อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
 
โครงการตรวจสุขภาพบุคลากร
  หลักการและเหตุผล  
  วัตถุประสงค์  
  กลุ่มเป้าหมาย  
  ระยะเวลาการดำเนินการ  
  วิธีการดำเนินงาน  
  สถานที่ดำเนินการ  
  การประเมินผล  
  ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ  
  ขั้นตอนการตรวจสุขภาพ  
     
 
เว็บไซต์ภายในหน่วยงาน
  โรงพยาบาลหัวหิน  
  กลุ่มงาน พรส.  
  กลุ่มงานเภสัชกรรม  
  กลุ่มงานอาชีวเวชกรรม  
  กลุ่มงานสุขศึกษา  
     
:: ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
Download Excel File >>> ตารางตรวจสุขภาพแต่ละหน่วยงาน ประจำปี 2552   

        1. สามารถตรวจคัดกรองสุขภาพโดยทั่วไปได้
        2. สามารถตรวจพบความผิดปกติที่อาจเกิดผลกระทบต่อสุขภาพระยะเริ่มแรกและนำ ไปสู่การป้องกันแก้ไขได้อย่างทันท่วงที
        3. บุคลากรมีความเข้าใจและเห็นภาพ ของการดำเนินการเฝ้าระวังทางสุขภาพได้ชัดเจนขึ้น
        4. บุคลากรมีทัศนคติ ขวัญและกำลังใจในการทำงานมากขึ้น
        5. เป็นพื้นฐานของข้อมูลสุขภาพของบุคลากร ซึ่งสามารถนำมาใช้ในการประเมินสุขภาพของบุคลากรในปีต่อไป
        6. ข้อมูลที่ได้สามารถใช้เป็นข้อมูลสำหรับต่อยอดในประเมินความเสี่ยงของบุคลากรในปีต่อไป
        7. เปรียบเทียบภาวะสุขภาพของบุคลากรโรงพยาบาลหัวหิน ในปีนี้กับปีที่แล้วว่ามีความแตกต่างกันอย่างไร
        8. สามารถทราบสภาวะสุขภาพโดยรวมของบุคลากรในโรงพยาบาลหัวหินได้
        9. สามารถผ่านเกณฑ์การประเมินผลในโครงการสถานที่ทำงานน่าอยู่น่าทำงาน และ เกณฑ์การประเมินความเสี่ยงจากการทำงานของบุคลากรในโรงพยาบาลของกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุขได้

 
 
กลุ่มงานอาชีวเวชกรรม :: โรงพยาบาลหัวหิน
โทรศัพท์ : 032-523000 ต่อ 5110
| Mail : occ@huahinhospital.go.th