ยินดีต้อนรับเข้าสู่ เว็บไซต์กลุ่มงานอาชีวเวชกรรม :: โรงพยาบาลหัวหิน อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
 
โครงการตรวจสุขภาพบุคลากร
  หลักการและเหตุผล  
  วัตถุประสงค์  
  กลุ่มเป้าหมาย  
  ระยะเวลาการดำเนินการ  
  วิธีการดำเนินงาน  
  สถานที่ดำเนินการ  
  การประเมินผล  
  ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ  
  ขั้นตอนการตรวจสุขภาพ  
     
 
เว็บไซต์ภายในหน่วยงาน
  โรงพยาบาลหัวหิน  
  กลุ่มงาน พรส.  
  กลุ่มงานเภสัชกรรม  
  กลุ่มงานอาชีวเวชกรรม  
  กลุ่มงานสุขศึกษา  
     
:: วิธีการดำเนินงาน
Download Excel File >>> ตารางตรวจสุขภาพแต่ละหน่วยงาน ประจำปี 2552   

        1. จัดหาข้อมูลทั้งหมดของบุคลากร โดยนำข้อมูลที่เป็นปัจจุบันที่สุดมาจากฝ่ายบุคลากร กลุ่มงานบริหาร
        2 ติดต่อประสานงานฝ่ายต่างๆที่เกี่ยวข้อง เช่น กลุ่มงานรังสี กลุ่มงานชันสูตร ศูนย์โรคหัวใจ เป็นต้น
        3. จัดหาโปรแกรมการตรวจสุขภาพที่เหมาะสมให้แก่บุคลากรทุกระดับ
        4. จัดหาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่ใช้สำหรับการลงผลและประเมินผลการตรวจ โดย นำมาจากกรมควบคุมโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม
        5. คิดคำนวณข้อมูลในด้านการใช้งบประมาณ
        6. จัดทำตารางการเข้ารับการตรวจสุขภาพประจำปีของบุคลากรในกลุ่มงานต่างๆ
        7. จัดทำโครงการเสนอผู้บริหาร
        8. ดำเนินการตามแผนงานในโครงการ* (แนบท้าย)
        9. สรุปและวิเคราะห์ผลการตรวจสุขภาพของบุคลากรในโรงพยาบาล โดยการป้อนข้อมูลเข้าสู่โปรแกรมคอมพิวเตอร์
        10. แจ้งผลการตรวจสุขภาพประจำปีแก่บุคลากรรายบุคคล โดยผนึกอย่างมิดชิด
        11.สรุปผลการดำเนินการโครงการตรวจสุขภาพบุคลากรโรงพยาบาลหัวหิน ประจำปี พ.ศ. 2552 โดยรวมแก่คณะกรรมการบริหารโรงพยาบาล
        12. สรุปผลการตรวจสุขภาพของบุคลากรโรงพยาบาลหัวหินประจำปี พ.ศ. 2552 แยกตามฝ่ายต่างๆ เพื่อแจ้งผลโดยรวมต่อหัวหน้ากลุ่มงานย่อยต่างๆ (โดยข้อมูลรายบุคคลของบุคลากรจะไม่ได้แจ้งต่อหัวหน้ากลุ่มงาน เนื่องจากเป็นสิทธิ์ของผู้รับการตรวจ ยกเว้นผู้รับการตรวจนั้นยินยอมให้แจ้งได้ )
        13. นำแบบคัดกรองความเสี่ยงที่ได้มาบันทึกข้อมูล ผ่านระบบอิเลคโทรนิคส์ (INTERNET ) ของ สปสช. เพื่อรับค่าบันทึกข้อมูล จำนวน 50 บาท/คน

 
 
กลุ่มงานอาชีวเวชกรรม :: โรงพยาบาลหัวหิน
โทรศัพท์ : 032-523000 ต่อ 5110
| Mail : occ@huahinhospital.go.th