ยินดีต้อนรับเข้าสู่ เว็บไซต์กลุ่มงานอาชีวเวชกรรม :: โรงพยาบาลหัวหิน อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
 
โครงการตรวจสุขภาพบุคลากร
  หลักการและเหตุผล  
  วัตถุประสงค์  
  กลุ่มเป้าหมาย  
  ระยะเวลาการดำเนินการ  
  วิธีการดำเนินงาน  
  สถานที่ดำเนินการ  
  การประเมินผล  
  ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ  
  ขั้นตอนการตรวจสุขภาพ  
     
 
เว็บไซต์ภายในหน่วยงาน
  โรงพยาบาลหัวหิน  
  กลุ่มงาน พรส.  
  กลุ่มงานเภสัชกรรม  
  กลุ่มงานอาชีวเวชกรรม  
  กลุ่มงานสุขศึกษา  
     
:: กลุ่มเป้าหมาย
Download Excel File >>> ตารางตรวจสุขภาพแต่ละหน่วยงาน ประจำปี 2552   

บุคลากรทุกระดับของโรงพยาบาลหัวหิน จำนวนทั้งหมด 630 คน โดยแบ่งเป็น

        - ข้าราชการ จำนวน 227 คน
        - พนักงานราชการ จำนวน 6 คน
        - ลูกจ้างประจำ จำนวน 35 คน
        - ลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 362 คน

 
 
กลุ่มงานอาชีวเวชกรรม :: โรงพยาบาลหัวหิน
โทรศัพท์ : 032-523000 ต่อ 5110
| Mail : occ@huahinhospital.go.th