ยินดีต้อนรับเข้าสู่ เว็บไซต์กลุ่มงานอาชีวเวชกรรม :: โรงพยาบาลหัวหิน อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
 
โครงการตรวจสุขภาพบุคลากร
  หลักการและเหตุผล  
  วัตถุประสงค์  
  กลุ่มเป้าหมาย  
  ระยะเวลาการดำเนินการ  
  วิธีการดำเนินงาน  
  สถานที่ดำเนินการ  
  การประเมินผล  
  ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ  
  ขั้นตอนการตรวจสุขภาพ  
     
 
เว็บไซต์ภายในหน่วยงาน
  โรงพยาบาลหัวหิน  
  กลุ่มงาน พรส.  
  กลุ่มงานเภสัชกรรม  
  กลุ่มงานอาชีวเวชกรรม  
  กลุ่มงานสุขศึกษา  
     
:: วัตถุประสงค์
Download Excel File >>> ตารางตรวจสุขภาพแต่ละหน่วยงาน ประจำปี 2552   

        1. เพื่อให้บุคลากรทุกระดับในโรงพยาบาลหัวหินได้รับการตรวจสุขภาพประจำปี
        2. เป็นการเฝ้าระวังทางสุขภาพ ( HEALTH SURVEILLANCE ) เพื่อต้องการทราบถึงสภาวะสุขภาพของบุคลากรในโรงพยาบาล ลักษณะแนวโน้มของการเกิดโรคหรือสิ่งมีอิทธิพลต่อการเกิดโรค เพื่อให้บุคลากรของโรงพยาบาลทุกระดับ ได้รับการเฝ้าระวังและติดตามภาวะสุขภาพอย่างต่อเนื่อง ซึ่งจะนำไปสู่การสอบสวนหาแนวทางการควบคุมและปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเพื่อไม่ให้เกิดโรคขึ้น
        3. เพื่อพัฒนาระบบฐานข้อมูลภาวะสุขภาพของบุคลากรโรงพยาบาล ซึ่งสามารถนำมาประเมินและติดตามภาวะข้อมูลทางสุขภาพของบุคลากรในโรงพยาบาลได้ต่อไป
        4. เพื่อเปรียบเทียบภาวะสุขภาพของบุคลากรในโรงพยาบาลในปีที่แล้วกับปีนี้ ว่ามีภาวะสุขภาพเปลี่ยนแปลงมากน้อยอย่างไร

 
 
กลุ่มงานอาชีวเวชกรรม :: โรงพยาบาลหัวหิน
โทรศัพท์ : 032-523000 ต่อ 5110
| Mail : occ@huahinhospital.go.th